TV番組「たけしの万物創生」
CG合成用背景画像

kyoryuhaku1
kyoryuhaku2
kyoryuhaku3